Lưu trữ của chuyên mục: ' Anime '

Đăng bởi Hero1711

Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 2 DVD + HD + FHD

Lần này Doraemon có 3 phiên bản: DVD, HD, FHD. Ngoài bản DVD như bình thường, 2 bản kia là để thử nghiệm, các thành viên sẽ tham gia vote, nếu bản nào được nhiều phiếu hơn thì về sau sẽ theo bản đấy. Lưu ý là Opening DVD dùng cho bản DVD, nếu bạn down HD thì phải kèm theo Opening HD,…

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập: redsun & iou,am
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: Hero1711 & kanon88
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: Doko Demo Doa
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Opening 1 “Hagushichao”:
HD: Free4VN
FHD: Free4VN

Vol 2 Episode 2:
DVD: Free4VN
HD: Free4VN(part1,part2)
FHD: Free4VN(part1,part2,part3)

Đăng bởi Hero1711

One Piece 189 DVD

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: longcoi
Dịch lời bài hát: Hero1711 & chihehe
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên trang MediaFire nhóm Senchou Fansub
Free4VN(part1,part2) MegaShare(part1,part2)

Đăng bởi Hero1711

Prétear 07 & Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 1 DVD

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim (Prétear): Hero1711
Dịch phim (Doraemon): Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập (Prétear): iou,am & mattroilanh_tt
Biên tập (Doraemon): redsun & iou,am
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke (Prétear): Tasaki
Chỉnh giờ karaoke (Prétear): chihehe
Chỉnh giờ phim (Prétear): chihehe
Canh giờ karaoke (Doraemon): chihehe
Canh giờ phim (Doraemon): Hero1711 & TenTen
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Prétear 07 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 1 DVD:
Free4VN(part1,part2)