Đăng bởi Hero1711

One Piece 188 DVD

op188senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: longcoi
Dịch lời bài hát: Hero1711 & chihehe
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên trang MediaFire nhóm Senchou Fansub
Free4VN(part1,part2) MegaShare(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)

Xin lỗi, chế độ gửi phản hồi đã đóng. Hãy tìm đến bài khác và gửi phản hồi!

Tags Các Tính Năng Bài Phản Hồi:
Tin phản hồi qua RSS
Dò ngược URI