Bài viết đính kèm thẻ ' Arashi ' ...

Đăng bởi Hero1711

[VSA] ARASHI Anniversary Tour 5×10

Thành viên thực hiện (VSA Fansub):

Dịch lời bài hát: Maika & jama & Junenojun & Aopisi & Momi & Rim & Mai & You & Ru & Kaoru & Chadi & Makotochinen & Nasi & Rai
Biên tập bài hát: Maika & jama & Bei & Jisa & Junenojun & You & Taki-chan
Dịch phần MC: jama
Canh giờ phần MC: Bei
Dịch phần nói chuyện: Aopisi & Taki-chan
Canh giờ phần nói chuyện: Bei & Jonie & Rim & Soritt
Canh giờ karaoke: Jisa & Bei & Momi & Mai & Rim & Ru & Soritt & Taki-chan & Yu
Hiệu ứng karaoke: Jisa & Happy-day90
Sắp chữ tiêu đề bài hát: Taki-chan & Bei
Sắp chữ: Bei & Jisa
Thiết kế logo: Tameka
Thiết kế áp phích: Happy-day90
Hình ảnh & âm thanh & các hiệu ứng khác: Hero1711
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: Hero1711
Tải lên: Hero1711

Tải về: Có lỗi, chờ v2