Bài viết đính kèm thẻ ' Doraemon ' ...

Đăng bởi Redsun

Doraemon NEW TV Series Vol 1 Episode 4 DVD

Doraemon_NEW_Vol1_Ep4

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: redhair & chihehe
Biên tập: dale & redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN MaxUp MegaUpload

Đăng bởi Hero1711

Doraemon NEW TV Series Vol 1 Episode 3 DVD

Doraemon_NEW_Vol1_Ep3

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: redhair & chihehe
Biên tập: dale & redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN MaxUp MegaUpload

Đăng bởi Hero1711

Doraemon NEW TV Series Vol 1 Episode 2 DVD

Doraemon_NEW_TV_Series_Vol_1

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke: chihehe
Canh giờ phim: HHND & chihehe
Biên tập: dale & Hero1711 & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe & Redsun
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN(part1,part2) MaxUp(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)