Bài viết đính kèm thẻ ' One Piece ' ...

Đăng bởi Hero1711

One Piece 189 DVD

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: longcoi
Dịch lời bài hát: Hero1711 & chihehe
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên trang MediaFire nhóm Senchou Fansub
Free4VN(part1,part2) MegaShare(part1,part2)

Đăng bởi Hero1711

One Piece 188 DVD

op188senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: longcoi
Dịch lời bài hát: Hero1711 & chihehe
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên trang MediaFire nhóm Senchou Fansub
Free4VN(part1,part2) MegaShare(part1,part2) MegaUpload(part1,part2)

Đăng bởi Hero1711

One Piece 187 DVD

op187senchou

Thành viên thực hiện:

Dịch phim: ducbeo
Dịch lời bài hát: Hero1711 & chihehe
Karaoke: Redsun
Canh giờ: chihehe
Sắp chữ & hình ảnh: Hero1711
Biên tập: Redsun & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Free4VN(part1,part2) MaxUp(part1,part2) MegaUpload(part1,part2) MegaShare(part1,part2)