Bài viết đính kèm thẻ ' Pretear ' ...

Đăng bởi Hero1711

Prétear 07 & Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 1 DVD

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim (Prétear): Hero1711
Dịch phim (Doraemon): Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập (Prétear): iou,am & mattroilanh_tt
Biên tập (Doraemon): redsun & iou,am
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke (Prétear): Tasaki
Chỉnh giờ karaoke (Prétear): chihehe
Chỉnh giờ phim (Prétear): chihehe
Canh giờ karaoke (Doraemon): chihehe
Canh giờ phim (Doraemon): Hero1711 & TenTen
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Prétear 07 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Doraemon NEW TV Series Vol 2 Episode 1 DVD:
Free4VN(part1,part2)

Đăng bởi Hero1711

Prétear 05 + 06 DVD

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim: Hero1711
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập: iou,am & mattroilanh_tt
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Canh giờ karaoke: Tasaki
Chỉnh giờ karaoke: chihehe
Chỉnh giờ phim: chihehe
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Mã hóa: Hero1711
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Prétear 05 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Prétear 06 DVD:
Free4VN(part1,part2)

Thành viên thực hiện:

Cung cấp DVD: Nhóm Senchou Fansub
Dịch phim (Prétear): Hero1711
Dịch phim (Doraemon): Kim Shayla
Dịch lời bài hát: Hero1711
Biên tập (Prétear): iou,am & mattroilanh_tt
Biên tập (Doraemon): dale & redsun & chihehe
Hiệu ứng karaoke: Hero1711
Chữ, hình ảnh & âm thanh: Hero1711
Canh giờ karaoke (Prétear): Tasaki
Chỉnh giờ karaoke (Prétear): chihehe
Chỉnh giờ phim (Prétear): chihehe
Canh giờ karaoke (Doraemon): chihehe
Canh giờ phim (Doraemon): redhair & chihehe
Mã hóa: Hero1711
Kiểm tra chất lượng: chihehe
Tải lên: Hero1711 & chihehe

Tải về: Đã có trên Trang MediaFire Nhóm Senchou Fansub.
Prétear 03 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Prétear 04 DVD:
Free4VN(part1,part2)
Doraemon NEW TV Series Vol 1 Episode 5 DVD:
Free4VN Dora-VN Hotfile MegaUpload MaxUp